Formulár na odstúpenie od zmluvy

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

(neplatí pre výnimky podľa bodu 10.13. obchodných podmienok)

 

Meno, priezvisko, titul : ......................................................................................................

Adresa bydliska: ................................................................................................................

Telefónne číslo/ email: ......................................................................................................

(ďalej len ako „spotrebiteľ“)

 

týmto oznamujem, že

 o d s t u p u j e m  od zmluvy

v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy uzavretej s e-shopom www.tutumutu.sk zastúpeným  Michaelou Radošani (ďalej len ako „predávajúci“).

 

Ako spotrebiteľ týmto odstupujem od zmluvy na tento tovar:

 

Číslo objednávky a faktúry: ........................................................................................................................

Dátum objednania: .....................................................................................................................................

Dátum prevzatia tovaru: .............................................................................................................................

Tovar, ktorý ako spotrebiteľ vraciam (presný názov a kód tovaru):

....................................................................................................................................................................

Dôvod vrátenia výrobku (nepovinný údaj): .................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 

Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa uhradenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Spôsob vrátenie kúpnej ceny: ....................................................................................................................

 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet: .................................................................................................
Svojim podpisom potvrdzujem správnosť údajov.

V ..........................., dňa …….202.                               podpis spotrebiteľa ...............................................

 


Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť kliknutím TU