Obchodné podmienky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 

I.                 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

 1. Samostatne zárobkovo činná osoba (ďalej SZČO) s obchodným menom Michaela Radošani , miestom podnikania D. Krmana 130/4, 971 01 Prievidza, IČO: 53 295 196, DIČ:1079617792, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu v Prievidzi odboru živnostenského podnikania č. 340-45342,  (ďalej len ,,Predávajúci“) nie je platiteľom DPH a je prevádzkovateľom internetového obchodu tutumutu.sk (ďalej len ,,e-shop“) a poskytovateľom služieb na webovej stránke.

 

 1. Všeobecné obchodné podmienky predaja v internetovom obchode tutumutu.sk (ďalej len ,,VOP), upravujú práva a povinnosti predávajúceho a tretích osôb- Kupujúcich, pri poskytovaní a využívaní služieb Predávajúceho. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej s Predávajúcim a sú záväzné pre všetkých používateľov e-shopu.

 

 1. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka (v prípade ak kupujúci nevystupuje ako spotrebiteľ), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 12/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmena a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 2944/59, 911 01  Trenčín

Odbor výkonu dozoru

Tel.č. 032/640 01 09

Fax č. 032/640 01 08

 

 

II.               VYMEDZENIE POJMOV

 

 1. Predávajúcim je SZČO Michaela Radošani, ako prevádzkovateľ internetového obchodu tutumutu.sk (e-shop).

 

 1. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s Predávajúcim .

 

 1. Tovar predstavuje produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu tutumutu.sk.

 

 1. Objednávka je kúpna zmluva (faktúra), na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

 

 

III.             ZÁKAZNÍCKY ÚČET

 

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.

 

 1. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

 

 1. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadne informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

 

 1. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

 

 1. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.

 

 1. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia tretích osôb.

 

 

IV.              CENA TOVARU

 

 1. Predávajúci nie je platiteľom DPH. Všetky ceny tovaru sú uvádzané ako konečné, a sú platné v čase objednania tovaru. Kupujúcemu sú potvrdené v okamihu prijatia objednávky. Ceny tovaru nezahŕňajú platby za doručenie tovaru ani za dodatočné služby.

 

 1. Tie sú uvedené na stránke www.tutumutu.sk a v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.

 

 1. Všetky prezentácie tovarov umiestneného v katalógu internetového obchodu sú informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

 

 1. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platí len v prípade, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny v prípade chybného uvedenia na stránke internetového obchodu, alebo v prípade, že sa cena zmenila na strane výrobcu alebo dodávateľa. Pokiaľ je predajná cena vyššia ako potvrdená Kupujúcemu, Predávajúci o tom bezodkladne informuje Kupujúceho. V tomto prípade majú obe zmluvné strany právo objednávku zrušiť podľa článku V. bodu 5 týchto VOP

 

 

V.                OBJEDNÁVKA

 

 1. Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom. Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými podmienkami internetového obchodu tutumutu.sk. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.

 

 1. Každá objednávka zákazníkovi môže byť zo strany Predávajúceho pred odoslaním telefonicky overovaná.

 

STORNO OBJEDNÁVKY

 1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu a to do vyexpedovania objednaného tovaru a to e-mailom na adresu: tutumutu@tutumutu.sk. Informácia o vyexpedovaní bude Kupujúcemu odoslaná emailom alebo oznámená telefonicky. Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky.

 

 1. V prípade storna objednávky uvedeného v bode 3 tohto článku, Predávajúci neúčtuje Kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že Kupujúci zaplatil Predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, Predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 5 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet Kupujúceho.

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak Kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude Predávajúci neodkladne informovať Kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade zrušenia objednávky Predávajúci neúčtuje Kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že Kupujúci už zaplatil Predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky Predávajúci neúčtuje Kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že Kupujúci už zaplatil Predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, Predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 5 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet Kupujúceho.

 

 1. V prípade, že Kupujúci stornuje iba určitú časť objednaného tovaru, automaticky stráca všetky zľavy z danej objednávky.

 

 1. Ak Kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať a zaplatiť za záväzne objednaný tovar, má Predávajúci právo pozastaviť vybavovanie ďalších objednávok tohto Kupujúceho, prípadne objednávku odmietnuť.

 

 1. Predávajúci môže zrušiť záväznú objednávku alebo jej časť v prípade, že sa objednaný tovar už nevyrába, nedodáva alebo je dlhodobo nedostupný.

 

 

VI.              ZĽAVY K OBJEDNÁVKE

 

 1. Pre možnosť využitia zvýhodneného zľavového nákupu, ponúkaného Predávajúcim platí že:
 • Kupujúci musí byť registrovaným užívateľom e-shopu
 • Kupujúci použije na nákup Zľavnený kupón
 • Každá individuálna poskytnutá zľava má svoju finančnú hodnotu a dátumovú platnosť
 • Zľavy sa môžu poskytnúť pre maloobchodný a veľkoobchodný nákup

 

 1. V prípade, že Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, automaticky celá zľava zaniká a vrátená suma je znížená o celkovú zľavnenú sumu

 

 

VII.            DODACIE PODMIENKY

 

 1. Dodanie tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností Predávajúceho- zvyčajne do 5 pracovných dní, vo výnimočných prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety a nedodá vec ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej kupujúcim, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

 

 1. K zásielke s tovarom je vždy dodávaný daňový doklad ( doklad o kúpe kupujúceho) a to buď priamo v balíku alebo je odoslaný na emailovú adresu Kupujúceho

 

 1. Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol vybranému dopravnému partnerovi údaje týkajúce sa kupujúceho, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre dodanie tovaru.

 

 1. Predávajúci nezodpovedá:
 • Za oneskorené dodanie tovaru prepravnou spoločnosťou;
 • Za poškodenie zásielky prepravnou spoločnosťou;
 • Za oneskorené vybavenie a dodanie objednávky zapríčinené uvedením chybných údajov (email, telefón a adresa Kupujúceho).

 

 1. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

 

 1. Tovar s platbou prevodom na účet Predávajúceho vopred sa expeduje až po prijatí platby na účet Predávajúceho. Ak platba nie je prijatá do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky Predávajúci sa s Kupujúcim nedohodne písomne inak, je objednávka automaticky zrušená a tovar vrátený do ďalšieho predaja.

 

 

VIII.          ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

 1. Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

 

 1. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj ak:
 • Dodanie tovaru nebude realizované v čo najkratšom termíne, najneskôr však do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy a predávajúci nedodá vec ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej kupujúcim.
 • Kupujúci pred uzavretím zmluvy predávajúceho výslovne informoval o tom, že dodanie tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre kupujúceho osobitne dôležité, a predávajúci tovar v tejto lehote nedodal alebo uplynie lehota podľa predchádzajúceho odseku a predávajúci výslovne vyhlási, že vec kupujúcemu nedodá, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie veci.

 

 1. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
 2. a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 3. b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 4. c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 

 1. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj kníh predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;
 • predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

 

 1. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledovné podmienky:
 • zámer odstúpiť od zmluvy oznámi Kupujúci Predávajúcemu čo najskôr a to písomne emailom na tutumutu@tutumutu.sk, alebo poštou na adresu Michaela Radošani- TUTUMUTU, Ulica D. Krmana 130/4, 97101 Prievidza spolu s tovarom, kópiou faktúry, formulárom o vrátení/výmene tovaru , podpisom a číslom účtu pre vrátenie peňazí .Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 • tovar zašle Kupujúci doporučene a poistený, nie však na dobierku ( takýto tovar nebude prevzatý) prípadne tovar donesie priamo na našu adresu
 • tovar musí byť v pôvodnom stave, nepoškodený, riadne označený etiketou, v pôvodnom obale a schopný ďalšieho predaja.

 

 1. V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale, je označený štítkom a nie je poškodený alebo neúplný, vráti Predávajúci Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar bez poplatku za dopravu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru. Predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho určený Kupujúcim. Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

 

 1. V prípade, že Kupujúci nesplní povinnosť uvedenú v bodoch 4 a 5 tohto ustanovenia, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť Kupujúcemu.

              

               Formulár na odstúpenie od zmluvy do 14 dní si môžete stiahnuť tu.

 

 

IX.              ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMÁCIE

 

 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

Kupujúci by však nemal ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

 

 1. Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. Záručná doba na služby (oprava alebo úprava veci) je 3 mesiace. Záručná doba na zhotovenie veci na zákazku je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty.

 

 1. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

 

 1. Záručný list sa vystavuje na žiadosť kupujúceho. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.

 

 1. Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 

 1. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

 

 1. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

 1. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

 

Reklamovaný tovar spolu s dokladom o kúpe ( faktúrou- ktorá zároveň slúži aj ako záručný list )je potrebné zaslať na nižšie uvedenú adresu. Ak je však v záručnom liste uvedený záručný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu v záručnom servise. Záručný servis je povinný opravu vykonať v lehote najneskôr do 30 dní od prevzatia vadného výrobku.

 

 TUTUMUTU

Michaela Radošani

 Ulica D. Krmana 130/4

 • 01 Prievidza

 

               odporúčame zaslať doporučene ako balík na adresu a zásielku zreteľne označiť                „REKLAMÁCIA“ Prosíme vás, neposielajte nám reklamovaný tovar dobierkou. Kupujúci má právo na úhradu   nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

 

 1. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
  Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

 1. Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.


Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia a nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

 1. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

 

X.                ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 

 1. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva.

 

 1. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR mhsr.sk. Návrh môže Kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

 

 1. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

 

 1. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

 

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Michaelou Radošani si vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.tutumutu.sk.

Tieto všeobecné zmluvné podmienky sú platné od 1. januára 2021 a účinnosť nadobúdajú uzavretím kúpnej zmluvy.