Reklamačný formulár

k e-shopu www.tutumutu.sk - predávajúca Michaela Radošani 

Meno a priezvisko: ....................................................................................................................

Adresa bydliska: .......................................................................................................................

Telefónne číslo/ email: ..............................................................................................................

(ďalej len ako „spotrebiteľ“)

 

alebo

Obchodné meno : ....................................................................................................................

Sídlo/Miesto podnikania: .........................................................................................................

IČO: .........................................................................................................................................

Zápis: ......................................................................................................................................

Zastúpenie: .............................................................................................................................

DIČ/IČ DPH: ...........................................................................................................................

Telefónne číslo/ email: ............................................................................................................

(ďalej len ako „podnikateľ“)

týmto u predávajúceho Michaela Radošani, sídlo: Ulica D. Krmana 130/4, 971 01  Prievidza IČO: 53295196, reklamujem nižšie uvedený tovar s uvedeným popisom vád.

Číslo objednávky alebo faktúry: ..............................................................................................

Dátum objednania: ..................................................................................................................

Dátum prevzatia tovaru: ..........................................................................................................

Tovar, ktorý reklamujem (presný názov a kód tovaru podľa ponuky), farba, veľkosť, množstvo, cena tovaru:

.................................................................................................................................................

Popis a rozsah vady tovaru, predmet reklamácie:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom/výmenou tovaru:

.................................................................................................................................................

V prípade požadovaného spôsobu reklamácie - vrátenie kúpnej ceny: 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet: ..............................................................................

Prílohy:.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................................


 

V ..................................., dňa …...202., podpis ..........................

 

Reklamačný formulár na stiahnutie